Μενού Κλείσιμο

Εκπαίδευση

Με βάση τη μεθοδολογία που προτείνουμε στην αντίστοιχη ενότητα, προτείνεται η παρακάτω διαμόρφωση της ύλης.

GDPR – Χαρακτηριστικά του γενικού κανονισμού
προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Επεξεργασία δεδομένων
Αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
προστασίας προσωπικών δεδομένων
Νομιμότητα της επεξεργασίας
Συγκατάθεση λήψης στοιχείων
Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (φυσικού προσώπου)
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Εκτελών την επεξεργασία
Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων
Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις
GDPR – Μεθοδολογία Συμμόρφωσης
Ενότητες του GDPR
Μοντελοποίηση
Βήματα προς τη συμμόρφωση
Τεκμηρίωση συλλογής ΙΤ Υποδομών
Καταγραφή /Προσδιορισμός ροών δεδομένων
Έλεγχος Συμμόρφωσης με τα άρθρα 6-11, 12-22 του ΓΚΠΔ
Χρήση εργαλείων επιχειρησιακής έρευνας
Gap analysis (ανάλυση ευπαθειών)
Risk analysis (ανάλυση κινδύνων)
Το εργαλείο GDPR compliance tool
GDPR – Χρονοπρογραμματισμός Έργου
Χρονοπρογραμματισμός έργου / φάσεις συμμόρφωσης (1 έως 3)
Ενημέρωση – Εκπαίδευση
Καταγραφή ροών Δεδομένων
Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Διαγράμματα gantt